Provozní řád Studia SUNDARA

Provozní podmínky:

1.    Vzhledem k ohleduplnosti k ostatním účastníkům kurzu a lektorům je potřeba chodit na lekce včas, nejpozději 15 minut před začátkem lekce.

2.    Po příchodu do studia je potřeba se vždy nahlásit na recepci.

3.    Při vstupu do studia je potřeba se vyzout hned u dveří.  

4.   V  prostorách Studia je možné používat pouze speciální obuv na cvičební nebo obuv se světlou podrážkou.

5.   Vstup do tanečního sálu je povolen pouze ve vhodném cvičebním úboru v závislosti na druhu cvičení.

4.    Prostory Studia jsou zabezpečeny a monitorovány.

5.   Osobní věci (kabelky) si každý klient odnáší sebou do Tanečního sálu (nebo Přednáškového sálu) a odloží na místo k tomu určené. Studio neodpovídá za jejich případnou ztrátu. 

Pravidla chování ve Studiu:

1.    Účastníci kurzu jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele Studia.

2.    Účastníci kurzu jsou povinni se v prostorách Studia chovat tak, aby svým chováním nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení.

3.    V celém prostoru Studia jsou účastníci povinni udržovat čistotu a pořádek.

4.    Účastníci kurzu užívají prostory Studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

5.    Po ukončení cvičební nebo přednáškové hodiny jsou účastníci kurzu povinni dbát pokynů lektorky a zejména uklidit cvičební pomůcky na určené místo.

První pomoc a hygiena provozu:

1.    Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných právních předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

2.    Provozovatel Studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové práce a desinfekce. 

Žádáme každého účastníka kurzu, aby v prostorách Studia dbal své osobní bezpečnosti a také zodpovědnosti, a choval se tak vůči ostatním účastníkům ohleduplně – jen tak lze zajistit, aby se každý návštěvník cítil ve Studiu bezpečně a pohodlně.